Erasmus+: Kľúčová akcia 2:

Strategické partnerstvá v školskom vzdelávaní

Menu

6. newsletter


Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

pripravili sme pre vás mimoriadny informačný newsletter venovaný štvrtému výstupu (Koncept edukačného programu na výučbu astronómie) medzinárodného projektu STARS (Succesfully Teaching AstRonomy in Schools), ktorý začalo vydavateľstvo učebníc pre základné a stredné školy EXPOL PEDAGOGIKA, s. r. o., realizovať v novembri 2017 spolu s ďalšími šiestimi partnermi z troch európskych krajín – zo Slovenska, z Česka a Bulharska.

Radi by sme vám poskytli informácie o koncepte edukačného programu na výučbu astronómie, ktorý sme vytvorili vo forme dokumentu obsahujúceho príklady dobrej praxe a identifikáciu prekážok v aplikácii inovácií do prírodovedného vzdelávania v troch európskych krajinách. Na základe príkladov dobrej praxe a identifikovaných prekážok bolo následne možné formulovať koncept edukačného programu na výučbu astronómie. Ten bol pripravený separátne pre každú krajinu.

Naším hlavným cieľom je podporiť učiteľov na 2. stupni základnej školy vo výučbe astronómie. Mnohé prieskumy totiž poukázali na fakt, že vo väčšine vzdelávacích systémov v strednej a východnej Európe učitelia zápasia s problémom prepojenia predmetov, čo vyplýva z nedostatku zdrojov a niekedy dokonca aj nedostatku informácií k určitým témam. Toto je veľmi dôležitý poznatok vzhľadom na výučbu tém spojených s astronómiou.

Sledujte nás aj naďalej!
Partneri STARS

Tento projekt bol spolufinancovaný s podporou programu Erasmus +, číslo projektu: 2017-1-SK01-KA201-035344, Kľúčové opatrenie 2, Strategické partnerstvá v školskom vzdelávaní.

Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ ani Európska komisia nezodpovedajú za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

Od novembra 2017 do augusta 2020 vydavateľstvo učebníc pre základné a stredné školy EXPOL PEDAGOGIKA, s. r. o., so sídlom v Bratislave (www.expolpedagogika.sk) realizovalo medzinárodný projekt s názvom STARS (Succesfully Teaching AstRonomy in Schools), cieľom ktorého bolo podporiť učiteľov 2. stupňa základných škôl vo výučbe astronómie. Na projekte s nami spolupracovalo ďalších šesť partnerov z troch rôznych krajín – zo Slovenska, z Česka a Bulharska. Naším zámerom bolo poskytnúť učiteľom komplexné metódy a nástroje, ktoré zlepšia ich vyučovacie postupy, a tiež konkrétne námety, ako prezentovať jednotlivé témy týkajúce sa astronómie v rámci platného kurikula.

Koncept edukačného programu na výučbu astronómie

Aktívna výučba v kombinácii s inovatívnymi výučbovými metódami pomáha žiakom sústrediť sa na materiál a získať dlhodobejšie znalosti. Projekt STARS pomáha učiteľom pomocou zábavných interaktívnych metód, čo zase pomáha žiakom získať vedomosti a zručnosti v oblasti astronómie. Metódy sú rôznorodé a prispôsobené veku žiakov. Pomocou hádaniek, počítačových programov, fotografií rôznych vesmírnych objektov a materiálov získavajú žiaci znalosti z astronómie. Na základe realizácie projektu STARS sme identifikovali celý rad prekážok spoločných pre všetky zúčastnené krajiny, napr. malý počet učiteľov základných škôl pripravených na výučbu astronómie, nedostatočné materiálne vybavenie na výučbu astronómie, učebné plány pre základné a stredné školy nie sú optimálne na úspešné vzdelávanie základov astronómie, nesystematická a neúčinná diseminácia námetov a dobrých príkladov z praxe k jednotlivým učiteľom.

Hlavnými zdrojmi na tvorbu slovenského konceptu edukačného programu na výučbu astronómie sa stali: publikácia „Čo by mal žiak základnej školy vedieť z fyziky, chémie a prírodopisu: návrh hodnotiacich kritérií prírodovedného vzdelávania na základnej škole“ (Kolářová, R. Praha: Prometheus, 1998, ISBN 80-7196-110-8), článok “Astronomická výučba” (Kéhar, O., Randa, M. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018, s. 60 – 73, ISBN 978-80-261-0796-5) v zborníku z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou s názvom Astronomické vzdelávanie a popularizácia astronómie 2016 a základná myšlienka, že „žiaci základnej školy by mali poznať a vedieť vysvetliť (na úrovní primeranej veku) všetky astronomické javy pozorovateľné voľným okom“ (Pokorný, Z.: Astronomické vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita, 2000, habilitační práce).

Kde nás nájdete?

Viac informácií o projekte STARS, koncepte edukačného programu astronómie, všetkých ďalších výstupoch projektu, ale aj zaujímavé informácie z astronómie nájdete na oficiálnej stránke projektu a tiež na našom facebookovom profile:

Na účely prispôsobenia obsahu a reklám, poskytovania funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.

Rozumiem