Erasmus+: Kľúčová akcia 2:

Strategické partnerstvá v školskom vzdelávaní

Menu

Partneři projektu


EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. (SK)

EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. je slovenské odborné vydavatelství, které aktivně působí v oblasti vzdělávání a školení pro učitele základních a středních škol. Vydavatelství vzniklo v únoru 1997 a již 20 let působí jako jeden z největších vydavatelů učebnic na Slovensku. Společnost má ve svém portfóliu více než 200 titulů učebnic a cvičebnic s doporučující doložkou Ministerstva školství SR (36 titulů pro základní školy, 83 titulů pro speciální školy, 75 titulů pro střední odborné školy a 8 titulů pro střední školy). Z pohledu státních investic do veřejného školství má v současnosti vydavatelství EXPOL PEDAGOGIKA 11% podíl na slovenském trhu z hlediska škol, 94% z hlediska speciálních škol, 58% z hlediska středních škol a 28% z hlediska středních odborných škol. V současnosti vydavatelství rozšiřuje svou nabídku vyvíjením podpůrných edukačních materiálů, jako jsou například různé metodiky pro učitele. Od roku 2017 vydavatelství organizuje tréninkové semináře pro učitele po celé republice s důrazem kladeným na práci s inovativními edukačními materiály. Na základě dohod s Ministerstvem školství SR vydavatelství ročně vyexpeduje v průměru 172 000 učebnic do slovenských státních škol. Momentálně vydavatelství zaměstnává 5 zaměstnanců na plný úvazek. Všichni zaměstnanci mají dlouholeté zkušenosti v přípravě učebních materiálů. Vydavatelství též spolupracuje s množstvím renomovaných externích spolupracovníků, expertů v oblasti vzdělávání a školení, kteří se taktéž podílejí na tvorbě produktů vydavatelství.

Heydukova 12-14
Bratislava 811 08
Slovenská republika

Webová stránka

expolpedagogika.sk

Gymnázium, Metodova 2, Bratislava (SK)

Gymnázium Metodova je střední škola nabízející tři různé úrovně studia: 4 leté, 8 leté a 5 leté studijní programy vytvořené na základě slovensko-francouzského bilingválního studijního systému. Škola má 38 tříd a více než 100 pedagogických zaměstnanců. Hlavním zaměřením 8 letého studijního programu jsou cizí jazyky. Studenti si mohou vybrat z různých evropských jazyků, jako jsou anglický, francouzský, německý, španělský, a studovat je jako první a druhý jazyk se stejnou hodinovou dotací. 5 letý studijní program je bilingvální a zaměřený na studium přírodovědných předmětů ve slovenském a francouzském jazyce. Tento program připravuje studenty na základě mezivládní dohody mezi Slovenskou republikou a Francouzskou republikou a umožňuje učitelům učit žáky přírodovědné předměty (matematika, fyzika, chemie, biologie) ve francouzském jazyce od 2. až do 5. ročníku. Anglický jazyk se vyučuje jako druhý jazyk. Studenti, kteří ukončí tento program, získají bilingvální certifikát o závěrečné zkoušce spolu s osvědčením o jazykové znalosti, obojí vydané Francouzskou republikou. Tento certifikát umožňuje úspěšným absolventům přímý přístup na většinu univerzit ve Francii bez přijímacích zkoušek. Každý student má ve škole přístup na internet, škola má dvě tělocvičny a sportovní komplex, moderní odborné učebny informatiky, fyziky, chemie, multimediální třídy, jazykovou třídu a biologickou laboratoř.

Metodova 2
821 08 BRATISLAVA
Slovenská republika

Webová stránka

gmet.edupage.org

Bulharská Astronomická Spol. – BAS (BG)

Bulharská astronomická společnost vznikla roku 2000. Je to dobrovolnická, mimovládní organizace, spravovaná prezidentem a výborem, který zahrnuje renomované vědce ze všech astronomických institucí v Bulharsku, ředitele veřejných observatoří a planetárií (hlavním záměrem je dosah a práce se studenty středních škol) a představitele amatérských astronomů. Na národní úrovni je BGAS zodpovědná za vztahy s evropskými astronomickými orgány, jako jsou ASTRONET a Evropská Astronomická společnost (EAS). Hlavními cíly společnosti jsou vytvoření komplexní dlouhodobé strategie rozvoje bulharské astronomie, její propagace a dosahu na veřejnost; podpora výzkumu a vzdělávacích aktivit na národní úrovni a organizace výroční astronomické konference; podílení se na tvorbě národních strategií a politik v oblasti výzkumu a vzdělávání v astronomii a astrofyzice. Aby bylo dosaženo stanovených cílů, BGAS podporuje výzkum a edukační činnost svých členů, organizuje různé semináře, workshopy a konference, propaguje výsledky astronomie a vědy, podílí se na tvorbě národní politiky a strategie v oblasti astronomie a spolupracuje s mezinárodními astronomickými organizacemi. Mimo to BGAS spolupracuje se všemi akademickými institucemi, které nabízejí univerzitní vzdělání a/nebo dělají vědecký výzkum v oblasti astronomie, jako například Univerzitní astronomický institut a Shumenská univerzita. Aktivními členy BGAS jsou profesionální a amatérští astronomové, absolventi univerzit, postrgraduální studenti a učitelé. V současnosti má společnost více než 90 aktivních členů a spolupracuje se 7 observatořemi v různých bulharských městech. BGAS se zúčastnila na FP7 projektu Noc výzkumníků 2009 – Hvězdná noc a byla jedním z koordinátorů mezinárodního roku astronomie roku 2009 na národní úrovni.

Borisova gradina
Astronomicheska observatoria 1054
Sofia

Webová stránka

astro.shu-bg.net/sab

Střední matematická škola „Akademika Kirila Popova“, Plovdiv (Bulharsko)

Střední matematická škola „Akademika Kirila Popova“ v Plovdivu byla založena roku 1971 a po dobu své existence se vypracovala na jednu z nejprestižnějších a nejatraktivnějších středních škol v zemi. Škola je známá díky inovacím ve vzdělávání a dosaženým výsledkům žáků – má více než 65 žákovských držitelů medailí z prestižních mezinárodních fór.

V průběhu let se škola stala centrem pro moderní IT výuku. Poprvé v Bulharsku mohli studenti maturovat z předmětu „ASM programátor“. BAS akceptovala školu jako partnera v různých vědeckých oblastech. Potvrzením úspěšnosti školy bylo také hostování 13. ročníku Balkánské matematické olympiády v roce 1999.

Přijetí na školu je možné po 4. ročníku – 2 třídy a po 7. ročníku – 8 tříd, z toho 5 tříd má matematické zaměření a věnuje se intenzivnímu studiu jazyků (angličtina a němčina) a 3 odborné třídy – 2 zaměřené na systémové programování a 1 na počítačovou grafiku. Vyučování v odborných třídách probíhá taktéž v anglickém jazyce. Škola také nabízí svým studentům množství mimoškolních aktivit, které jim pomáhají rozvíjet a zlepšovat jejich vědomosti.

Střední matematická škola „Akademika Kirila Popova“ již více než 45 let vytváří prostřednictvím vysoce kvalifikovaných a motivovaných učitelů a moderního vybavení skvělé podmínky vzdělávání svých studentů. Už více než 9000 mladých lidí zde úspěšně ukončilo studium. Každý rok více než 95% absolventů školy pokračuje ve studiu na univerzitách v Bulharsku a v zahraničí.

11 Chemshir Street
4001 Plovdiv
Bulharsko

Webová stránka

omg-bg.com

Základní škola u Říčanského lesa (CZ)

Základní škola u Říčanského lesa je škola založená roku 2010 v regionu Říčany. Hlavní prioritou školy je vychovávat zodpovědné a motivované občany společnosti prostřednictvím kvalitního vzdělávání s důrazem na dobrou znalost alespoň 2 cizích jazyků, dobré digitální dovednosti, komunikační a prezentační dovednosti a dodržování socio-etického kodexu. Vyučování je organizováno na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy, který je zaměřený na vyučování přírodovědných předmětů v souladu se zdravým životním stylem, udržitelným rozvojem a environmentální výchovou a se speciálním důrazem na tělesnou výchovu a sportovní aktivity, starostlivost o zvířata, rostliny, řemesla, vytváření vztahu studentů k místům, odkud pocházejí a kde žijí. Součástí výuky je také intenzivní trénink anglického jazyka. Záměrem školy je, aby její byli absolventi dobře připraveni pokračovat v dalším studiu na různých úrovních vzdělávání, adaptovali se na multikulturní prostředí současné Evropy a dále se samostatně rozvíjeli. Škola je navržena pro maximální počet 540 žáků; navzdory tomu ji v současnosti navštěvuje 570 žáků ve věku 6 – 15 let. V 1. a 2. ročníku vyučování probíhá ve dvou paralelních třídách s průměrným počtem 24 žáků v jedné třídě. Pedagogický sbor tvoří 35 učitelů. Většina žáků pochází z oblasti Říčan, ale přibližně 20 % z nich pochází z blízkých měst. Školu navštěvují také žáci jiných národností, kterým je poskytnut extra jazykový servis za účelem vytvoření vhodných podmínek k úspěšnému vyučovacímu procesu.

Školní 2400/4
251 01, Říčany
Česká republika

Webová stránka

zs.ricany.cz/

Západočeská univerzita v Plzni (CZ)

Západočeská univerzita v Plzni byla založena roku 1991 a je jedinou veřejnou vysokoškolskou institucí sídlící v Plzeňském kraji. Univerzita má devět fakult s více než 60 katedrami a dva vysokoškolské ústavy vyššího vzdělávání. Téměř 16 000 studentů si může vybrat ze široké nabídky bakalářských, magisterských a doktorandských studijních programů. Univerzita nabízí také široké spektrum programů celoživotního vzdělávání, včetně univerzity třetího věku. Západočeská univerzita v Plzni má významné postavení mezi univerzitami v České republice i v evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání. Svoji tradici evropského vysokoškolského vzdělávání upevnila na sklonku roku 2012 i tím, že získala certifikát ECTS Label (European Credit Transfer and Accumulation System), který potvrzuje, že studijní prostředí na této univerzitě odpovídá evropským standardům. Pedagogická fakulta jakožto součást univerzity rozvíjí široké spektrum programů v rámci celoživotního vzdělávání, hlavně programů zaměřených na další vzdělávání učitelů.

Klatovská tř. 51
306 14 Plzeň
Česká republika

Webová stránka

fpe.zcu.cz/kmt

M7 (SK)

Společnost M7, s.r.o. založil roku 2003 původně jako Media7, s.r.o. Július Krištofík. Na začátku to byla malá společnost počítačových nadšenců, kteří přinášeli inovativní řešení v rychle se měnícím prostoru internetu. Hlavní přínos měla společnost ve výrobě multimédií, webových stránek a v poskytování hostingu. V roce 2004 firma změnila svůj název na M7, s. r. o. Společnost se zaměřuje na programování webových stránech a informačních systémů na míru, aktivně spolupracuje na kreativě a spolu s reklamními agenturami nabízí zákazníkovi komplexní řešení od strategie přes kreativu až po vývoj, technické zabezpečení a podporu. Od roku 2005 firma aktivně spolupracuje s Luboslavem Janovcem, který se roku 2011 stal ve společnosti partnerem. Významným milníkem v životě společnosti se stává rok 2015, kdy firma M7 vyhrála výběrové řízení na dodání Komplexního poradenského systému prevence a ovlivňování sociálně-patologických jevů ve školním prostředí (základní školy SR). Za tento projekt – KomposyT – získala firma speciální uznání ITAPA 2015. ITAPA je od roku 2002 nejvýznamnější a největší akcí na Slovensku, která se zabývá informatizací veřejné správy (eGovernment).

Štúrova 11
81102 Bratislava
Slovenská republika

Webová stránka

http://www.m7.sk

Na účely prispôsobenia obsahu a reklám, poskytovania funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.

Rozumiem